Astra Automatyka > Terms of Use

Regulamin sprzedaży P.P.H.U. Astra S.C. określa wzajemne zobowiązania Stron umów sprzedaży, zasady składania zamówień oraz dostawy produktów oferowanych przez P.P.H.U. Astra S.C. Regulamin w wersji wydrukowanej dostępny jest w siedzibie P.P.H.U. Astra S.C. Regulamin niniejszy nie dotyczy konsumentów.

Ilekroć niniejszy regulamin (Regulamin) używa pojęcia:

 1. „P.P.H.U. Astra S.C.”, – rozumie się przez to P.P.H.U. Astra S.C. z siedzibą
  w Michałowicach (05-816) przy ulicy Jesionowej 36.
 2. „Klient”- rozumie się przez to osobę zamawiającą produkt w firmie P.P.H.U. Astra S.C.
 3. „oferta” – skierowana do Klienta pisemna oferta zawierająca opis produktu, cenę i czas realizacji zamówienia, jak również informację o konieczności zapoznania się z Regulaminem oraz miejsce jego publikacji;
 4. „produkt”– produkt albo produkty oferowane przez P.P.H.U. Astra S.C.
 5. „strony” – P.P.H.U. Astra S.C. i Klient łącznie1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. P.P.H.U. Astra S.C. jest spółką cywilną z siedzibą w Michałowicach (kod pocztowy 05-816, Michałowice) przy ul. Jesionowej 36, NIP 5341013905, Regon 011133178.
 2. P.P.H.U. Astra S.C. w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zajmuje się profesjonalnie dystrybucją produktów z zakresu automatyki i hydrauliki budynków.
 3. Informacje oraz zdjęcia Produktów zamieszczone na stronie internetowej, w materiałach, cennikach i folderach P.P.H.U. Astra S.C. mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.2. WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY
 1. Zamówienia są przyjmowane osobiście ustnie lub na piśmie w siedzibie P.P.H.U. Astra S.C. w Michałowicach przy ulicy Jesionowej 36, lub za pośrednictwem poczty e-mail na adresy wskazane na www.astra-automatyka.pl.
 2. Zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail można składać każdego dnia przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, natomiast zamówienia osobiste można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych Klienta na zamówieniu (pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru telefonu, adresu poczty e-mail). P.P.H.U. Astra S.C. może również zażądać dołączenia kopii (skanu) odpisu z KRS – w przypadku spółek handlowych, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i kopii dowodu osobistego – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz podpisanie zamówienia przez osobę (osoby) umocowaną (umocowane) do reprezentacji spółki (w przypadku spółek handlowych), albo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą – w przypadku przedsiębiorców jednoosobowych. Jeżeli zamówienie jest dokonywane przez inne osoby upoważnione do dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy (osoba upoważniona), konieczne jest również dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa. W przypadku dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy przez osobę upoważnioną bez dołączenia pełnomocnictwa, osoba ta będzie uważana przez P.P.H.U. Astra S.C. za właściwie umocowanego przedstawiciela przedsiębiorcy.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności produktu w magazynie P.P.H.U. Astra S.C. lub u producenta. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w ofercie, przy czym P.P.H.U. Astra S.C. zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji wynikającego z opóźnień w dostawie produktu od producenta, na co Klient wyraża zgodę.
 6. Zamówione produkty Klient zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na własny koszt. Jeśli oferta obejmuje również zapewnienie dostawy przez P.P.H.U. Astra S.C. będzie ona zrealizowana na zasadach określonych w punktach 14-15 poniżej, za pośrednictwem firmy kurierskiej (spedycyjnej). P.P.H.U. Astra S.C. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy ponad określony w ofercie.
 7. P.P.H.U. Astra S.C. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, niezgłoszeniem się Klienta po odbiór, opóźnieniem w dostawie produktu od producenta lub innymi przeszkodami nie leżącymi po stronie P.P.H.U. Astra S.C.
 8. Klient jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia adresu e-mail i numeru telefonu celem ewentualnego umożliwienia potwierdzenia zamówienia.
  W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów Klienta, jak również w przypadku niedołączenia na żądanie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, P.P.H.U. Astra S.C. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 9. W przypadku braku produktu w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 10. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za poprzednie zamówienia, P.P.H.U. Astra S.C. może odmówić realizacji kolejnych zamówień lub odmówić wydania towarów sprowadzonych na magazyn na zamówienie Klienta, aż do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia.
 11. Wszystkie ceny podawane są netto w złotych polskich lub w walucie obcej i powiększone będą o należny podatek VAT.
 12. Termin ważności ofert przygotowywanych przez P.P.H.U. Astra S.C. wynosi 30 dni.
 13. Dostawa produktów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w ofercie i zamówieniu sposób.
 14. O ile Potwierdzenie Zamówienia nie stanowi inaczej, koszt dostawy towarów ponosi Kupujący.
 15. Na życzenie P.P.H.U. Astra S.C. może zorganizować transport za pośrednictwem firmy spedycyjnej, działając w imieniu i na rzecz Klienta. Warunki dostawy, tj. firma spedycyjna, koszt, czas dostawy zostaną uzgodnione z Klientem, a koszt transportu zostanie doliczony do faktury sprzedaży dla Klienta. Wszelkie ryzyko związane z produktem przechodzi na Klienta z chwilą wydania produktu z magazynu P.P.H.U. Astra S.C., a P.P.H.U. Astra S.C. nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy spedycyjnej.
 16. Umowa o treści określonej w Regulaminie i ofercie zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na podstawie oferty skierowanej przez P.P.H.U. Astra S.C. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy ani jej rozwiązania. Umowa może ulec rozwiązaniu wyłącznie na skutek zgodnego oświadczenia woli Klienta i P.P.H.U. Astra S.C.3. PŁATNOŚCI
 1. Płatność za produkt może być dokonana gotówką w kasie P.P.H.U. Astra S.C. lub przelewem bankowym, zgodnie z informacją podaną w ofercie, na podstawie stosownej faktury VAT.
 2. Jeśli jest to przewidziane w ofercie, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia P.P.H.U. Astra S.C. może zażądać zadatku na poczet ceny produktu. W takim przypadku P.P.H.U. Astra S.C. przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem uznania konta bankowego P.P.H.U. Astra S.C. z pełną kwotą zadatku. Do zadatku będzie stosowany w szczególności art. 394 Kodeksu cywilnego.
 3. Podstawą do zapłaty jest faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w terminie określonym w fakturze VAT.
 4. Klient składając zamówienie upoważnia P.P.H.U. Astra S.C. do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 5. Za opóźnienie w płatności P.P.H.U. Astra S.C. będzie upoważniona do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia Klienta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i urzędowymi.
 6. Jeśli Klient będzie w zwłoce z terminową zapłatą Ceny lub jeśli P.P.H.U. Astra S.C. będzie miało jakiekolwiek inne podstawy, aby uznać, że wiarygodność kredytowa Klienta uległa pogorszeniu, P.P.H.U. Astra S.C., bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych swoich praw, ma prawo, według własnego wyłącznego uznania:
  a)    Zażądać bezzwłocznej zapłaty za wszystkie towary dostarczone Klientowi, za które Klient nie zapłacił, bez względu na to, czy płatność taka jest należna lub,
  b)    Do wstrzymania dostawy towarów, które miały być dostarczone Klientowi do chwili dokonania pełnej zapłaty,
  c)    Dostarczyć towary na zasadzie płatności z góry lub zażądać, aby Klient dostarczył zabezpieczenie za przyszłe płatności w sposób oraz w wysokości satysfakcjonujących P.P.H.U. Astra S.C.
 7. Do momentu przejścia tytułu do towarów na Klienta, Klient w takim stopniu, w jakim to będzie praktyczne, będzie przechowywał towary oddzielnie od innych towarów w swoim lokalu oraz tak, aby można je było natychmiast zidentyfikować jako towary P.P.H.U. Astra S.C. Każdorazowo, gdy zaistnieje potrzeba wykazania, że towary stanowią własność P.P.H.U. Astra S.C., Klient potwierdzi ten fakt wobec osób trzecich i nie odsprzeda ani obciąży towarów zastawem lub w inny sposób.
 8. Jeśli Klient będzie w zwłoce z terminową zapłatą ceny lub jakiejkolwiek jej części lub jeśli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne mające wpływ na Klienta lub jego majątek, P.P.H.U. Astra S.C. złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o wszczęcie postępowania układowego, Klient zostanie postawiony w stan likwidacji lub, jeśli P.P.H.U. Astra S.C. ma inne podstawy, by uznać, że wiarygodność kredytowa Klienta uległa pogorszeniu, Klient bezzwłocznie przekaże przetrzymywane towary, do których tytuł nie przeszedł na niego do dyspozycji P.P.H.U. Astra S.C. Jednocześnie P.P.H.U. Astra S.C., bez uszczerbku dla jakichkolwiek jego praw, będzie uprawnione do wejścia na teren Klienta oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu usunięcia towarów bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane takim działaniem, a Klient udzieli P.P.H.U. Astra S.C. wszelkiej uzasadnionej pomocy w celu zlokalizowania i przejęcia posiadania towarów.4. ODBIÓR TOWARU, ZWROT
 1. Jeśli nie postanowiono inaczej Klient odbiera produkt bezpośrednio z magazynu P.P.H.U. Astra S.C.
 2. W momencie odbioru towaru na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.
 3. Produkt pozostaje własnością P.P.H.U. Astra S.C. aż do momentu uiszczenia całej ceny sprzedaży.
 4. Osoba odbierająca produkt, przed pokwitowaniem odbioru jest zobowiązana do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym w obecności pracownika P.P.H.U. Astra S.C. lub kuriera, w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń osoba odbierająca produkt zobowiązana jest do sporządzenia protokołu braków/uszkodzeń w obecności pracownika P.P.H.U. Astra S.C. lub kuriera przekazującego produkt i niezwłocznego poinformowania P.P.H.U. Astra S.C. pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Wszelkie roszczenia zgłoszone po pokwitowaniu odbioru lub zgłoszone niezgodnie z powyższym postanowieniem mogą nie zostać uznane przez P.P.H.U. Astra S.C. jako zasadne.
 1. W przypadku nieodebrania produktu w wyznaczonym terminie, P.P.H.U. Astra S.C. będzie miało prawo obciążyć Klienta kosztami magazynowania produktów w wysokości 200 złotych za dobę. W takim przypadku produkt zostanie wydany Klientowi wyłącznie po uiszczeniu opłaty za magazynowanie.
 2. Zwrot produktu możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody P.P.H.U. Astra S.C. Zgoda będzie wyrażona wyłącznie na pisemny wniosek Klienta, jeżeli produkt nadaje się do dalszej odsprzedaży (w szczególności jest nieużywany, został zakupiony w P.P.H.U. Astra S.C., nie nosi śladów montażu, nie jest uszkodzony, nie był wytwarzany/sprowadzany na specjalne życzenie Klienta (jest produktem typowym, magazynowym), posiada oryginalne opakowanie.
 3. Dopuszczalny termin zwrotu towarów wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.
 4. P.P.H.U. Astra S.C. zastrzega sobie prawo do decyzji, czy zwracany produkt nadaje się do przyjęcia. Ponadto P.P.H.U. Astra S.C. zastrzega sobie prawo do decyzji, co jest produktem typowym (magazynowym).
 5. W przypadku przyjęcia zwrotu P.P.H.U. Astra S.C. będzie miała prawo naliczenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 30% wartości zwracanego lub anulowanego produktu.
 6. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za zwracany produkt, cena zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od daty zwrotu produktu, po pomniejszeniu o potrąconą kwotę kosztów manipulacyjnych. Zapłata kosztów manipulacyjnych będzie wymagalna w terminie 7 dni od daty dokonania zwrotu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez P.P.H.U. Astra S.C. tytułem „Koszty manipulacyjne związane ze zwrotem produktu”.
 7. Koszt dostawy towarów do P.P.H.U. Astra S.C. pokrywa Klient.5. RĘKOJMIA I GWARANCJA
 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za produkt jest wyłączona.
 2. P.P.H.U. Astra S.C. udziela jednocześnie Klientowi gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 3. P.P.H.U. Astra S.C. udziela gwarancji na wady fabryczne produktu. Gwarancją nie jest objęte wadliwe działanie produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, błędami montażu lub eksploatacją produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub eksploatacją w warunkach pracy, do których produkt nie jest przystosowany.
 4. Gwarancja nie obejmuje:
  a) uszkodzeń lub niewłaściwej pracy produktu wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu
  b) niewłaściwego funkcjonowania produktu wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji,
  c) skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent, np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej itp. (siła wyższa)
  d) uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków eksploatacyjnych i konserwacji produktu,
  e) uszkodzeń powstałych w wyniku niewykonywania czynności określonych w instrukcji obsługi jako czynności, które powinien wykonywać użytkownik np. wymiana filtrów,
  f) roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu chyba, że są one niezgodne z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej
  g) produktów, które były montowane, przerabiane lub naprawiane przez niewykwalifikowany personel,
  h) przypadków nieczytelnie lub niedokładnie wypełnionych kart gwarancyjnych,
  i) produktów nie posiadających czytelnych fabrycznych numerów seryjnych,
  j) produktów, w których dokonano zmian w konstrukcji.
 5. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń z gwarancji, zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia kosztów rozpatrzenia reklamacji.
 6. P.P.H.U. Astra S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkody eksploatacyjne, jak i szkody wynikające z pracy produktu. P.P.H.U. Astra S.C. nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednią lub pośrednią szkodę dla ludzi, zwierząt domowych lub własności, jeżeli przyczyną takiej szkody jest naruszenie zasad i warunków obsługi i montażu produktu, umyślne lub nieostrożne zachowanie użytkowników lub osób trzecich.
 7. Odpowiedzialność P.P.H.U. Astra S.C. w odniesieniu do towarów w żadnym razie nie przekroczy ceny zapłaconej przez P.P.H.U. Astra S.C. za takie towary.
 8. Karta gwarancyjna spełnia wymagania gwaranta, jeśli wypełniona jest w całości, czytelnie oraz dołączony jest dowód zakupu.
 9. Klient ma obowiązek zgłosić roszczenia z gwarancji pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 7 dni od zauważenia wady towaru na formularzu zgłoszenia dostępnym w siedzibie P.P.H.U. Astra S.C. oraz dostarczyć sprzęt do siedziby P.P.H.U. Astra S.C., po uzgodnieniu z P.P.H.U. Astra S.C. sposobu i terminu dostawy. P.P.H.U. Astra S.C. rozpatrzy gwarancję w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o roszczeniu i poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie o uznaniu albo nieuznaniu roszczeń Klienta. Wady rzeczy zostaną usunięte przez P.P.H.U. Astra S.C. bez zbędnej zwłoki. O terminie Klient zostanie powiadomiony przez P.P.H.U. Astra S.C. pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 10. Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że Klient nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz P.P.H.U. Astra S.C. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą P.P.H.U. Astra S.C. zastrzega sobie prawo odmowy wykonania napraw gwarancyjnych oraz wysyłki części zamiennych.
 11. Na naprawione lub wymienione produkty udzielona zostanie gwarancja na pozostały czas pierwotnego okresu gwarancyjnego lub na okres 90 dni – w zależności od tego, który z nich będzie dłuższy.6. NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UMOWY
 1. Każda ze Stron może rozwiązać lub wstrzymać realizację Zamówienia w przypadku istotnego naruszenia warunków Zamówienia oraz gdy Strona naruszająca nie podejmie działań naprawczych w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia od Strony nie naruszającej stwierdzającego podstawy naruszenia.7. DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom poza osobami które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację danego zamówienia Klienta (np. firma kurierska). Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem Klienta, jednak jest niezbędne do poprawnej realizacji złożonego przez Klienta zamówienia. Administratorem danych jest P.P.H.U. Astra S.C. z siedzibą w Michałowicach (05-816), przy ulicy Jesionowej 36, posiadająca numer NIP 534-101-39-05 i REGON 011133178.
 2. P.P.H.U. Astra S.C. gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Klienta i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Klient wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). P.P.H.U. zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących P.P.H.U. Astra S.C. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin określa zasady zakupów w firmie P.P.H.U. Astra S.C. i jest integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu prosimy nie dokonywać zamówienia.
 2. Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla P.P.H.U. Astra S.C. do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować P.P.H.U. Astra S.C. o każdej zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
 3. P.P.H.U. Astra S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. P.P.H.U. Astra S.C. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek korzyści w związku z zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem niniejszej umowy, jak również w związku z odstąpieniem od niej.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży między P.P.H.U. Astra S.C. a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie zakończą się polubownie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby P.P.H.U. Astra S.C.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.