Astra Automatyka > Privacy policy

Administratorem danych osobowych (dalej Dane Osobowe) pozyskanych w trakcie przygotowania ofert, zawierania umów oraz realizacji zakupów w P.P.H.U. Astra S.C. (dalej Astra S.C.) przy wykorzystaniu serwisu internetowego www.astra-automatyka.pl oraz w siedzibie firmy jest Astra S.C. z siedzibą przy ul. Jesionowej 36, 05-816 Michałowice, posiadająca NIP 534-101-39-05 oraz REGON 011133178.

Sposób pozyskiwania danych osobowych

Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od użytkowników serwisu www.astra-automatyka.pl (dalej Państwo, Klient, Użytkownik) podczas składania zapytań ofertowych, składania zamówień drogą e-mailową oraz w trakcie zawierania transakcji w siedzibie firmy.

Zakres pozyskiwanych danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres siedziby firmy bądź adres zamieszkania,
 • adres dostawy,
 • bank oraz numer konta bankowego, z którego dokonywana była zapłata,
 • numer telefonu,
 • numer NIP (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej)
 • historia komunikacji z Biurem Obsługi Klienta,
 • historia transakcji,
 • adres IP,
 • udzielone zgody,
 • informacje dotyczące reklamacji.

Cel gromadzenia Danych Osobowych

 • zawieranie i realizacja łączącej nas z Państwem umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacja przewidzianych prawem obowiązków Astra S.C., w tym w szczególności wystawiania, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, również dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrona praw Astra S.C. w myśl przepisów prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • zabezpieczenie należnych płatności
 • przeprowadzanie działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

 • w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: rejestracja konta, zapisanie do listy newslettera,
 • w celu wywiązania się z umowy sprzedaży oraz związanym z nimi prawem do rękojmi i gwarancji producenta
 • w celu wywiązania się z umowy dostawy zakupionego towaru będziemy przetwarzać Dane Osobowe w oparciu o realizację umowy
 • na podstawie uzyskanej zgody od Klienta zgodnie z art 173. Prawa Konsumenckiego poprzez wykorzystanie plików tzw. cookies do pozyskania informacji o danych dotyczących korzystania przez Użytkownika ze stron Sklepu Internetowego
 • w celach marketingowych: składanie ofert, promocji, poprawy obsługi klienta, w tym przypadku opieramy się na uzasadnionym interesie Administratora;

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Uzależniony od celu przetwarzania:

 • zapisanie się do newslettera – odpowiada okresowi od momentu zapisania się do chwili złożenia przez Użytkownika deklaracji o rezygnacji z newslettera lub anulowania konta. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, rękojmia, gwarancja, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż 10 lat,
 • realizacja zamówień – odpowiada okresowi realizacji umowy. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, rękojmia, gwarancja, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż 5 lat,
 • realizacja dostawy odpowiada okresowi realizacji umowy. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, rękojmia, gwarancja, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż 5 lat.

Odbiorcy danych osobowych

Astra S.C. może przekazywać Dane Osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy (” Przetwarzający dane“) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Astra S.C. przewidzianych prawem, ochrony praw Astra S.C. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Astra S.C. w rozumieniu przepisów o ochronie danych Osobowych; w szczególności Astra S.C. może przekazywać Państwa Dane Osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, hostingowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Astra S.C. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe.
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane Osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń;

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane Osobowe. Dane Osobowe będą przechowywane przez Astra S.C. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Astra S.C.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Państwa Prawa dotyczące administrowanych danych osobowych:

 1. żądania dostępu do Danych Osobowych; osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Astra S.C. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane Osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Astra S.C. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. poprawiania Danych Osobowych: mają Państwo prawo do poprawienia Danych Osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych Osobowych – “prawo do bycia zapomnianym”: mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych Osobowych, a Astra S.C. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane Osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych: w takim przypadku, Astra S.C. wskaże na Państwa żądanie takie Dane Osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych Osobowych: zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych macie Państwo prawo otrzymać przetwarzane przez Astra S.C. Dane Osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu ich przekazania innemu administratorowi danych osobowych,
 6. sprzeciwu: dysponują również Państwo prawem w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do przetwarzania Państwa Danych w określonym celu (np. cele marketingowe). Po wniesieniu sprzeciwu będziemy mogli przetwarzać Państwa Dane Osobowe w innych celach z pominięciem celu wyszczególnionego w sprzeciwie;

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Astra S.C., pod adresem: Michałowice (05-816), ul. Jesionowa 36, tel. + 48 22 723 92 29 lub pod adresem e-mail biuro@astra-automatyka.pl.

Równocześnie informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem Danych Osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.